e4HR

Na realizację projektu pt.

“Uruchomienie systemu B2B służącego do realizacji usług doradztwa personalnego”

uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Priorytet 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności, Działanie 8.2 Wspieranie wdrożenia elektronicznego biznesu B2B.

Dzięki wsparciu funduszy Unii Europejskiej dokonamy wdrożenia systemu informatycznego służącego do automatyzacji, realizacji usług doradztwa personalnego – wykonywania rekrutacji, ocen pracowniczych oraz szkoleń pracowników.

  1. Moduł e – rekrutacje sprawi, iż w prosty i szybki sposób będzie można porównać CV wielu kandydatów. Program samoistnie wyselekcjonuje osoby według zdefiniowanych kryteriów. Dzięki zastosowaniu technologii multimedialnych udostępniony zostanie bardzo bogaty repertuar możliwości testowania kandydata. Program umożliwi weryfikację kompetencji miękkich np. komunikatywność, odporność na stres, jak i twardych np. znajomość języka angielskiego. W celu weryfikacji tożsamości testowanej osoby planowane jest wykorzystanie kamerek internetowych. Inną możliwością jest zapraszanie wybranych kandydatów do firmy pracodawcy i wykonanie testu na specjalnie udostępnionym komputerze.

  2. Moduł Ocen Pracowniczych będzie pozwalał na wykonanie oceny tzw. 360 stopni, tj. samooceny, oceny przełożonego, podwładnych oraz współpracowników. W przypadku powtarzalnych ocen okresowych, program zanalizuje i pokaże obszary progresu i regresu ocenianego. Da również odpowiedź na pytanie, czy zostały zrealizowane wcześniej założone cele.

  3. Natomiast moduł e-szkoleń to zaawansowane narzędzie, które połączy w sobie funkcje prowadzenia szkolenia z wybranej dziedziny oraz przeprowadzenia egzaminu końcowego. Możliwe będzie wprowadzenie oraz stworzenie szkolenia i egzaminu z dowolnego zakresu wiedzy, a także z niektórych kompetencji miękkich.

Bez nazwy